28. januar 2014                                       Bilag

5. marts 2014                                          Bilag

 

8. maj 2014                                            Bilag

 

24. juni 2014                                          Bilag

 

22. september 2014 (Ord.)                      Bilag

 

 

3. november 2014                                  Bilag

 

15. december 2014                                Bilag