51 53 04 04 // ungdomsskolen@slagelse.dk

Heltidsundervisning

Ungdomsskolens Heltidsundervisning består af en række forskellige tilbud målrettet elever i overbygningen og er placeret forskellige steder i Kommunen.

Skolens undervisning skal stå mål med Folkeskolen, og i praksis betyder det, at alle aktiviteter forbereder eleverne ”til videre uddannelse, deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, giver dem lyst til at lære mere, og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (fra Folkeskoleloven).

Alle elever visiteres til skoletilbuddet og tilbuddet kan gives ud over den almindelige undervisningspligt.

Der fokuseres på elevernes ressourcer og følelser og lægges stor vægt på træne elevernes sociale kompetencer. Her tænkes især på selvkontrol, selvhævdelse, samarbejde, ansvarsfølelse og empati. Kompetencer, der ofte er forudsætningen for at komme i gang med faglig indlæring overhovedet og er helt nødvendige for at begå sig på arbejdsmarkedet og i det øvrige samfundsliv.

Skolerne har få ansatte, og undervisningen foregår i et miljø præget af tryghed, forudsigelighed, faste rammer og tætte relationer mellem de unge og de voksne, således at eleverne får muligheder for at styrke deres selvværdsfølelse.

Undervisningen tager tydeligt udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og der undervises individuelt og i små grupper på meget forskellige niveauer. Der lægges afgørende vægt på at skabe en ny oplevelse af begrebet ”skole” hos eleverne og i elevernes nærmiljø, således at eleverne konsekvent oplever mestringsoplevelser. Fokus på disse og opmærksomhed om dialog om dem, er et afgørende element i undervisningen.

Skoledagen er anderledes. Den er ikke lektionsdelt, og der arbejdes ofte med projekter, der indeholder elementer fra flere fag. Skolefagene, som om muligt afsluttes med FA, omfatter dansk, matematik og engelsk, og der undervises i idræt, svømning, værkstedsfag, kreative fag madkundskab og naturfag i et varierende timetal på de meget forskellige hold.

Skolerne har en omfattende erhvervspraktikordning, og der er hold, hvor praktik udgør en fast del af timetallet.

Skolerne prioriterer lejrskoler og ekskursioner m.m. højt. Heltidsundervisningen er en del af et nyt forsknings- og udviklingsprojekt - blandt andet i samarbejde med Bikubenfonden og Københavns Universitet. Projektet hedder Natur Til det Gode Liv – laboratoriet (NTGL-lab) og anvender i stor udstrækning naturen som ramme for undervisningen og elevernes mestringsoplevelse.

Skolerne prioriterer et meget tæt forældresamarbejde særdeles højt.

Det er helt afgørende, at eleverne er motiverede for heltidsundervisningens form og indhold.